Οδηγός: Τα 47 δικαιολογητικά που εκδίδουν οι εφορίες [λίστα] - iefimerida.gr

Οδηγός: Τα 47 δικαιολογητικά που εκδίδουν οι εφορίες [λίστα]

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Έναν χρηστικό οδηγό για τους φορολογούμενους, με όλες τις κατηγορίες δικαιολογητικών που εκδίδονται από τις εφορίες, εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Πρόκειται για τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που εκδίδουν οι ΔΟΥ τα οποία επικαιροποιούνται με βάση τα νέα δεδομένα της νομοθεσίας και περιλαμβάνονται σε απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Αναλυτικά αυτά είναι τα ακόλουθα:

1. Πιστοποιητικό για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και εργάζονται σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε.

2.Βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται το ποσό του εισοδήματος και το μέρος του φόρου που καταβλήθηκε επ' ονόματι του νομικού προσώπου και αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό

3.Βεβαίωση περί χαρακτηρισμού ενός προσώπου ως νομικής οντότητας κατά την έννοια της περ. δ' του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α' 167)

4.Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ο φόρος εισοδήματος που καταβλήθηκε στην ημεδαπή από νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα ή παρακρατήθηκε στο εισόδημα των προσώπων αυτών για τον συμψηφισμό του με τον φόρο εισοδήματος στο κράτος που έχουν τη φορο­λογική κατοικία τους, με βάση τη νομοθεσία του κράτους αυτού.

5.Βεβαίωση του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., από την οποία να προκύπτει το είδος της ασκούμενης επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης και η εγκατάσταση της, από 25 Νοεμβρίου 2011 και μετά στις περιοχές Γεράνι και Μεταξουργείο του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, με βάση τις διατάξεις της παρ. Β2 του άρθρου 43 και της παρ. Β2 του άρθρου 44 του ν. 4030/2011 (Α' 249) (αριθ. ΠΟΛ.1096/3.4.2012 - Β' 1162 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλ­λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αριθ. ΠΟΛ.1049/20.4.2016 - Β' 1238 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων).

6.Βεβαίωση του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για την μεταβίβαση ή υποθήκευση του πλοίου

7.Βεβαίωση βάσει της 13ης Οδηγίας Ε.Ε. (επιστροφή Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε σε τρίτες χώρες)

8.Βεβαίωση συνδρομής προϋποθέσεων αγοράς ή εισαγωγής καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξο­πλισμού, καθώς και λήψης υπηρεσιών χωρίς καταβολή Φ.Π.Α. από Α.Ε.Ι, Ι.Τ.Ε κ.λπ. που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που τους έχουν ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

9.Βεβαίωση απαλλαγής από Φ.Π.Α. (εκδίδεται για αγορά σκαφών)

10.Βεβαίωση απαλλαγής από Φ.Π.Α. (εκδίδεται για αγορά αεροσκαφών και υλικών και αντικειμένων χωρίς Φ.Π.Α.)

11.Βεβαίωση συνδρομής προϋποθέσεων για αγορά επενδυτικών αγαθών με καταβολή του Φ.Π.Α. από τον ίδιο τον αγοραστή ορισμένων βιομηχανικών, μεταλλευτικών κ.λπ. επιχειρήσεων.

12.Βεβαίωση για άρση απαλλαγής α' κατοικίας (λόγω μεταβίβασης εντός πενταετίας),

13.Πιστοποιητικό καταβολής φόρου λόγω άρσης απαλλαγής α' κατοικίας ή θεωρημένο αντίγραφο δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων, στην οποία θα πιστοποιείται η καταβολή του φόρου της πρώτης απαλλαγής (λόγω χορήγησης νέας απαλλαγής).

14.Βεβαίωση Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για προσδιορισμό αξίας ακινήτου για μεταγραφή συμβολαίου μετά από την παρέλευση έτους από τη σύνταξη του.

15.Πιστοποιητικό φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.

16.Βεβαίωση σε δίκες επί μισθωτικών διαφορών για το ύψος αντικειμενικής αξίας μισθίων ακινήτων, όπου δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα, συγκριτικά στοιχεία της αγοραίας αξίας.

17.Έκθεση εκτίμησης της αγοραίας αξίας δημοσίων κτημάτων σε περίπτωση εκποίησης τους

18.Προσδιορισμός ελάχιστου τιμήματος προσφοράς σε περίπτωση εκποίησης ακινήτων κοινωφελών περιου­σιών με δημοπρασία

19.Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ακίνητο έχει δηλωθεί στις δηλώσεις ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ και έχει εξοφληθεί ο φόρος που αναλογεί στην αξία του, τα πέντε προηγούμενα της μεταβίβασης έτη.

20.Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ.

21.Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικού προσώπου.

22.Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου.

23.Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου.

24.Βεβαίωση έναρξης υπό ίδρυση φυσικού προσώπου.

25.Βεβαίωση μεταβολής υπό ίδρυση φυσικού προσώπου.

26.Βεβαίωση διακοπής υπό ίδρυση φυσικού προσώπου.

27.Βεβαίωση έναρξης υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου.

28.Βεβαίωση μεταβολής υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου.

29.Βεβαίωση διακοπής υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου.

30.Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου.

31.Βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου.

32.Βεβαίωση διακοπής εργασιών φυσικού προσώπου.

33.Βεβαίωση διακοπής εργασιών μη φυσικού προσώπου.

34. Βεβαίωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.

35.Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για αποσυρόμενο επιβατικό αυτοκίνητο.

36.Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για αποσυρόμενο φορτηγό ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο.

37.Βεβαίωση καταστροφής πινακίδων.

38.Βεβαίωση χρεών προς το Δημόσιο.

39.Βεβαίωση καταβολής ποσού υπέρ τρίτων, (άρθρο 109 του π.δ. 16/1989 -Α' 6)

40.Αποδεικτικό ενημερότητας.

41. Βεβαίωση οφειλής.

42.Αναλυτική Κατάσταση Βεβαιωμένων Οφειλών.

43.Πίνακας χρεών.

44.Πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης φορολογικών εκκρεμοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της ύπαρξης ληξιπρόθεσμων χρεών, για εμποροβιομηχανικές εταιρείες του α.ν. 89/1967- Α' 132, που λειτούργησαν στην Ελλάδα. Αριθ. ΙΕ/10493/2083/22.3.2006 - Β' 379 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

45.Πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης φορολογικών εκκρεμοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της είσπραξης ληξιπρόθεσμων χρεών, για τις ναυτιλιακές εταιρείες του ν. 27/1975 - Α' 77, μετά την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης. (άρθρο 23 του ν. 1360/1983 - Α' 65)

46.Βεβαίωση για την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας (Π.Φ.Κ.).

47.Βεβαίωση για την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων για τόκους καταθέ­σεων (Π.Φ.Κ.).

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΟΥ φορολογούμενοι δικαιολογητικά
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ