Ελληνικά Πετρέλαια: Αύξηση όγκων πωλήσεων και διπλασιασμός εξαγωγών λόγω Διυλιστηρίου Ελευσίνας - iefimerida.gr

Ελληνικά Πετρέλαια: Αύξηση όγκων πωλήσεων και διπλασιασμός εξαγωγών λόγω Διυλιστηρίου Ελευσίνας

Ελληνικά Πετρέλαια: Αύξηση όγκων πωλήσεων και διπλασιασμός εξαγωγών λόγω Διυλιστ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αύξηση όγκων πωλήσεων και διπλασιασμό εξαγωγών παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του Β' τριμήνου / Α' εξαμήνου του 2013 για τα Ελληνικά Πετρέλαια εξαιτίας της λειτουργίας του Διυλιστηρίου Ελευσίνας.

Το Β' Τρίμηνο 2013 ο Όμιλος αντιμετώπισε ένα δυσμενές περιβάλλον διύλισης, που επηρέασε ιδιαίτερα την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Οι κυρώσεις Ε.Ε./ΗΠΑ στις εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου και οι πολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τη μειωμένη προσφορά Ρωσικών αργών στην Ευρώπη, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους προμήθειας αργού πετρελαίου για τα διυλιστήρια της περιοχής μας. Επιπλέον, οι μακροοικονομικές συνθήκες στην Ευρώπη, και ειδικά η χαμηλή οικονομική ανάπτυξη στο Νότο, εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση για καύσιμα.

Οι παραπάνω εξελίξεις διαμόρφωσαν τα περιθώρια διύλισης σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης FCC διαμορφώθηκαν στα 2,9$/bbl (Β' Τριμ. 2012: 6,5$/bbl), ενώ τα περιθώρια Hydrocracking κυμάνθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Οικονομικά αποτελέσματα

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσαν Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA €21εκ., καθώς οι θετικές λειτουργικές επιδόσεις των διυλιστηρίων και η αυξημένη κερδοφορία του κλάδου Πετροχημικών αντισταθμίστηκαν από τα ιστορικά χαμηλά περιθώρια διύλισης που επηρεάζουν όλες τις εταιρίες του κλάδου. Το διυλιστήριο Ελευσίνας, μετά τους πρώτους μήνες λειτουργίας και προσαρμογής, παρήγαγε ένα εκατομμύριο τόνους προϊόντων, με το βαθμό απασχόλησης του διυλιστηρίου να ανέρχεται στο 95%. Επιπλέον, οι κύριες μονάδες μετατροπής λειτούργησαν σε επίπεδα που προσέγγισαν ή ξεπέρασαν τον αρχικό σχεδιασμό και τις προδιαγραφές τους, οδηγώντας σε σημαντικά καλύτερη απόδοση έναντι των ενδεικτικών περιθωρίων. Τα προϊόντα του νέου διυλιστηρίου διατέθηκαν κυρίως σε αγορές του εξωτερικού οδηγώντας σε διπλασιασμό των εξαγωγών και συνολικά αύξηση των πωλήσεων διύλισης κατά 18%. Εκτός των λειτουργικών αποτελεσμάτων, τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη επηρεάστηκαν από τις απώλειες αποτίμησης αποθεμάτων λόγω μείωσης των τιμών του αργού, τις αυξημένες αποσβέσεις λόγω των υψηλών επενδύσεων των τελευταίων ετών καθώς και το ιδιαίτερα υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος που επηρεάζει το σύνολο των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι μειωμένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, λόγω της περαιτέρω πτώσης των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά, οδήγησαν σε βελτίωση των ταμειακών ροών του Α' Εξαμήνου. Σαν αποτέλεσμα, ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε στα €1,8 δισ, που είναι τα χαμηλότερα επίπεδα από το Δ' Τρίμηνο του 2011 και ο στόχος είναι να μειωθεί ακόμη περισσότερο στα επόμενα τρίμηνα.

Ο Όμιλος συμφώνησε την επέκταση μέχρι και 18 μήνες του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου ύψους €400εκατ. που έληγε τον Ιούνιο του 2013. Με το δάνειο αυτό ολοκληρώθηκε επιτυχώς το πρόγραμμα αναχρηματοδότησης του δανεισμού του Ομίλου, με το οποίο ενισχύθηκαν σημαντικά η κεφαλαιακή διάρθρωση και ρευστότητά του. Προτεραιότητα πλέον καθίσταται η μείωση του αυξημένου κόστους χρηματοδότησης, που επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα όλων των Ελληνικών εταιριών.

Πώληση ΔΕΣΦΑ

Η από κοινού διαδικασία με το ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση του ΔΕΣΦΑ βρίσκεται στην τελική της φάση μετά τη λήψη βελτιωμένης δεσμευτικής προσφοράς από τη SOCAR, την εθνική εταιρεία πετρελαίου και ΦΑ του Αζερμπαϊτζάν, ύψους €400 εκ. για την εξαγορά του 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ. Το ποσό που αντιστοιχεί στο μερίδιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για το 35% που κατέχει εμμέσως στο ΔΕΣΦΑ, ανέρχεται στα €212 εκ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ απεδέχθη την προσφορά και εισηγείται την οριστική αποδοχή της από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συνεκλήθη προς αυτό το σκοπό για τις 2 Σεπτεμβρίου 2013. Η προτεινόμενη συναλλαγή υπόκειται στις συνήθεις διαδικασίες έγκρισης από τις εποπτικές αρχές σε Ελλάδα και Ε.Ε. Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής θα επιταχύνει το πρόγραμμα απομόχλευσης και την αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού του Ομίλου. Σημειώνεται ότι δεδομένου του χρόνου επίτευξης της συμφωνίας και των εγκριτικών διαδικασιών, οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της 30 Ιουνίου 2013 εξακολουθούν να ενοποιούν την ΔΕΠΑ και τις θυγατρικές της με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας

Δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο Όμιλος τόσο στο διεθνές όσο και στο εγχώριο περιβάλλον, με μείωση της ζήτησης και όξυνση του ανταγωνισμού, οι προσπάθειες για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, μέσω ενίσχυσης των προγραμμάτων μετασχηματισμού, παραμένουν στο επίκεντρο της στρατηγικής του. Σε αυτό το πλαίσιο, ο μεσοπρόθεσμος στόχος έχει αυξηθεί στα €400εκ. ετησίως, δηλαδή €150εκ. επιπλέον των €250εκ. που έχουν ήδη επιτευχθεί.

Έρευνα & ΠαραγωγήΔυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες στον κλάδο διύλισης

Το Β' Τρίμηνο 2013 ο Όμιλος αντιμετώπισε ένα δυσμενές περιβάλλον διύλισης, που επηρέασε ιδιαίτερα την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Οι κυρώσεις Ε.Ε./ΗΠΑ στις εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου και οι πολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τη μειωμένη προσφορά Ρωσικών αργών στην Ευρώπη, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους προμήθειας αργού πετρελαίου για τα διυλιστήρια της περιοχής μας. Επιπλέον, οι μακροοικονομικές συνθήκες στην Ευρώπη, και ειδικά η χαμηλή οικονομική ανάπτυξη στο Νότο, εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση για καύσιμα.

Οι παραπάνω εξελίξεις διαμόρφωσαν τα περιθώρια διύλισης σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης FCC διαμορφώθηκαν στα 2,9$/bbl (Β' Τριμ. 2012: 6,5$/bbl), ενώ τα περιθώρια Hydrocracking κυμάνθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Οικονομικά αποτελέσματα

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσαν Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA €21εκ., καθώς οι θετικές λειτουργικές επιδόσεις των διυλιστηρίων και η αυξημένη κερδοφορία του κλάδου Πετροχημικών αντισταθμίστηκαν από τα ιστορικά χαμηλά περιθώρια διύλισης που επηρεάζουν όλες τις εταιρίες του κλάδου. Το διυλιστήριο Ελευσίνας, μετά τους πρώτους μήνες λειτουργίας και προσαρμογής, παρήγαγε ένα εκατομμύριο τόνους προϊόντων, με το βαθμό απασχόλησης του διυλιστηρίου να ανέρχεται στο 95%. Επιπλέον, οι κύριες μονάδες μετατροπής λειτούργησαν σε επίπεδα που προσέγγισαν ή ξεπέρασαν τον αρχικό σχεδιασμό και τις προδιαγραφές τους, οδηγώντας σε σημαντικά καλύτερη απόδοση έναντι των ενδεικτικών περιθωρίων. Τα προϊόντα του νέου διυλιστηρίου διατέθηκαν κυρίως σε αγορές του εξωτερι

Στον τομέα Έρευνας και Παραγωγής, η κοινοπραξία που αποτελείται από τις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (διαχειριστής της κοινοπραξίας), Edison Spa και Petroceltic International Plc, με τον κάθε εταίρο να συμμετέχει με ποσοστό 33,3%, επελέγη από το Υπουργείο ΠΕΚΑ ως προτιμητέος ανάδοχος για τη διεξαγωγή έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Δυτικού Πατραϊκού κόλπου. Η κοινοπραξία αναμένεται να κληθεί άμεσα για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη σύμβαση παραχώρησης.

Τι δήλωσε ο πρόεδρος του Ομίλου, Γιάννης Κωστόπουλος

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Β' Τρίμ. 2013, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε:

«Αντιμετωπίσαμε ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον αυτό το τρίμηνο. Πέρα από τη συνεχιζόμενη ύφεση στην Ελληνική οικονομία, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μειωμένη διεθνή ζήτηση για προϊόντα πετρελαίου και αυξημένο κόστος προμήθειας αργού, καθώς και ιδιαίτερα χαμηλά περιθώρια διύλισης. Σε αυτό το περιβάλλον επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στην ενίσχυση της εξωστρέφειάς μας, με αύξηση των εξαγωγών άνω του 50% των συνολικών πωλήσεων, καθώς το νέο διυλιστήριο Ελευσίνας αυξάνει σταθερά την παραγωγή και τις επιδόσεις του. Επιπλέον εστιάζουμε στην ισχυροποίηση της ανταγωνιστικότητάς μας, με περαιτέρω έμφαση στα προγράμματα μετασχηματισμού και μείωσης κόστους, τα οποία μας έχουν αποφέρει μέχρι σήμερα όφελος περίπου €250 εκ. ετησίως. Η συνεχής δέσμευση του προσωπικού του Ομίλου είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να συνεχίσουμε σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα σε ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό διεθνές και εγχώριο περιβάλλον».

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων των επιχειρηματικών κλάδων:

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Εγχώριας Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας επηρεάστηκαν από τα μειωμένα περιθώρια διύλισης και το αυξημένο κόστος προμήθειας αργού, καθώς και την πτώση στην εσωτερική αγορά.

Η βελτιωμένη λειτουργία του διυλιστηρίου Ελευσίνας, οδήγησε σε αύξηση της συνολικής παραγωγής στα 3,5 εκ. τόνους (+36% σε σχέση με Β' Τρίμ. 2012) και αυξημένη απόδοση μεσαίων κλασμάτων (diesel, jet) στο 46% του μίγματος προϊόντων.

Οι εξαγωγές, στα 1,7 εκ. τόνους, διπλάσιες σε σχέση με Β' Τρίμ. 2012, υπερκάλυψαν τη μείωση στην εσωτερική αγορά, οδηγώντας τις συνολικές πωλήσεις στα 3,4 εκ. τόνους (+19%).

ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ

Μειωμένοι όγκοι πωλήσεων λιανικής εμπορίας, λόγω της αύξησης του φόρου κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης. Οι πωλήσεις καυσίμων κίνησης κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι λόγω βελτίωσης μεριδίων αγοράς και αυξημένης ζήτησης για diesel.

Οι θετικές επιδόσεις στον κλάδο Αεροπορικών καυσίμων, λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης διαμόρφωσαν τα κέρδη EBITDA της Εγχώριας Εμπορίας στα €7 εκ. Η αύξηση πωλήσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία αντισταθμίζει τις απώλειες από τη μείωση των πωλήσεων καυσίμων στην ακτοπλοΐα.

Τα σταθερά έξοδα μειώθηκαν κατά 6%, καθώς συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος μετασχηματισμού εμπορίας ενώ στο Β' τρίμηνο υπεγράφη η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €10 εκ., με βελτίωση όγκων και περιθωρίων στη Βουλγαρία και μειωμένες επιδόσεις σε Κύπρο και Μαυροβούνιο λόγω του δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

Η διατήρηση ισχυρών διεθνών περιθωρίων πολυπροπυλενίου οδήγησαν σε αυξημένη κερδοφορία, με τα Συγκρίσιμα EBITDA να ανέρχονται στα €15 εκ., αυξημένα κατά 10% σε σχέση με Β' Τρίμ. 2012. Η παραγωγή προπυλενίου στον Ασπρόπυργο κάλυψε το 90% των αναγκών του εργοστασίου πολυπροπυλενίου Θεσσαλονίκης για το τρίμηνο, βελτιώνοντας σημαντικά το βιομηχανικό περιθώριο κέρδους.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ στα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου ανήλθε στα €9 εκ. (Β' Τρίμ. 2012: €15 εκ.), λόγω μείωσης όγκων κατά 12%.

Τα EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκαν στα €11 εκ. (-18% έναντι Β' Τρίμ. 2012), λόγω χαμηλής ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος (-8%) και μειωμένης παραγωγής από φυσικό αέριο.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τα οποία ιδρύθηκαν το 1998, είναι ένας από τους σημαντικότερους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα ενέργειας και με παρουσία σε 7 χώρες. Οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: ELPE) και η κεφαλαιοποίησή τους ανέρχεται σε περίπου €2,1 δισ.

Ελληνικά Πετρέλαια: Αύξηση όγκων πωλήσεων και διπλασιασμός εξαγωγών λόγω Διυλιστηρίου Ελευσίνας | iefimerida.gr 0
Ελληνικά Πετρέλαια: Αύξηση όγκων πωλήσεων και διπλασιασμός εξαγωγών λόγω Διυλιστηρίου Ελευσίνας | iefimerida.gr 1
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ